Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POLTIKO.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Gwarancja
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 13. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.poltiko.pl prowadzony jest przez
  POL-TIKO Dzięgiel Gigoń Spółka Jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092134, NIP: 6792256881, REGON: 351282127, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@poltiko.pl , tel. +48 12 451 37 05.
 2. Sklep www.poltiko.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep www.poltiko.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towaru, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu www.poltiko.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Towary dostępne w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Sklep nie sprzedaje papierosów oraz wyrobów tytoniowych dzieciom i młodzieży do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu pod adresem www.poltiko.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu pod adresem www.poltiko.pl użyte są w celach informacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.poltiko.pl umożliwiający utworzenie konta.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.poltiko.pl umożliwiający złożenie zamówienia.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 8. Sklep - sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.poltiko.pl
 9. Sprzedawca, Usługodawca – POL-TIKO Dzięgiel Gigoń Spółka Jawna, Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka, NIP: 6792256881, REGON: 351282127.
 10. Towar – dostępna w sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu.
 14. Newsletter – usługa pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących towarów dostępnych w sklepie.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcą.
 16. Status realizacji - komunikat przesyłany na adres mailowy klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego zamówienia. Statusy przesyłane pocztą mailową: zamówienie przyjęte i przekazane do realizacji, zamówienie wysłane.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem formularza zamówienia,
  2. prowadzenie konta w sklepie,
  3. bezpłatne udostępnianie informacji w formie newslettera.
 2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz usługobiorców w sklepie odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej sklepu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 regulaminu przez usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
  1. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.
  2. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego towaru na miejsce brakującego).
 3. Z dniem 8.09.2016 r. w wyniku ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. sklep poltiko.pl wprowadza zakaz sprzedaży detalicznej w wybranych grupach asortymentu:
 • tytoni (papierosowe, fajkowe, do fajki wodnej)
 • cygar i cygaretek
 • tabaki
 • papierosów
 • papierosów elektronicznych , pojemników zapasowych oraz ich części

4. Cena towaru uwidoczniona na stronie internetowej sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy towaru.

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie internetowej sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez klienta zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia, klient jest zobowiązany do rejestracji konta w sklepie.

   7. Zamówienia można składać:
         1. poprzez stronę internetową za pomocą formularza zamówienia (sklep www.poltiko.pl) – 24 godziny na dobę przez           365 dni w roku.
         2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@poltiko.pl – 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.
         3. telefonicznie pod numerem telefonu: 012 451 37 05, 012 250 03 07 lub 0600 04 98 11 - w dni robocze od                poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00
   8. Zawarcie umowy sprzedaży.

do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta, zamówienia.

9. po złożeniu zamówienia sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta z jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

10. oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,

11. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

  • oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
  • niniejszy regulamin,
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
  • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  • z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
 1. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłek.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy.
   Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
   84 1240 5080 1111 0000 5199 5227 (PEKAO SA) POL-TIKO Dzięgiel Gigoń Spółka Jawna, Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka, NIP: 6792256881, REGON: 351282127.W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
  3. płatność przy odbiorze osobistym
  4. płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty wartości zamówienia wraz z kosztami transportu wynikających z umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu Dotpay. Serwis Dotpay umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Towar zostanie wysłany dopiero po opłaceniu wartości transakcji.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy towaru są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego towaru.
 2. Zakupione w sklepie towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.
 3. Klient może osobiście odebrać towar pod adresem: Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka.
 4. Na termin dostawy towaru, składa się czas jego kompletowania oraz czas dostawy towaru przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania towaru, wynosi od 2 do 3 dni roboczych.
  2. dostawa towaru przez przewoźnika wynosi od 3 do 4 dni roboczych.

VIII. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, na towary oferowane przez sklep wynosi, w zależności od towaru od 3 miesięcy do 24 miesięcy i liczony jest od dnia dostarczenia towaru do klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód sprzedaży: paragon lub faktura VAT. Zwrot naprawionego towaru następuje w terminie gdy producent (serwisant) usunie usterkę.

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. podstawy i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne towaru, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. zawiadomienia o wadach dotyczących towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@poltiko.pl lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy.
  3. gdy jest to niezbędne dla oceny wadach fizycznych towaru, należy go dostarczyć na adres: Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka.
  4. w przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
  5. sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez usługodawcę:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@poltiko.pl
  2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.
  3. rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia stron zawarte w umowie, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracany towar należy dostarczyć na adres: Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania towaru do sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym konsument objął towar w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi (konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.poltiko.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 9 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością POL-TIKO Dzięgiel Gigoń Spółka Jawna, KRS: 0000092134, NIP: 6792256881, REGON: 351282127, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Raciborsko 229, 32-020 Wieliczka, usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.poltiko.pl, bez zgody usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.poltiko.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie klientów niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do klientów niebędących konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu aż do wydania go klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania towaru do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy niebędącemu konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
 5. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

FORMULARZ REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W sklepie internetowym firmy Pol-Tiko zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem NIE SPRZEDAJEMY WYROBÓW TYTONIOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM! Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r. Art. 6. ust.1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

 

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej stronie bez zgody firmy Poltiko jest zabronione.
© Copyright 2014 POL-TIKO. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep internetowy Shoper.pl